Libreng Insurance mula sa KasamaKa ng FINTQnologies Corp.

Underwritten by CARD Pioneer Microinsurance Inc.

Mahalagang Paalala:

1.  Ang libreng insurance ay para sa mga nagregister sa KasamaKA Community and Income Builder Program (“KasamaKa”) mula February 27 hanggang December 31, 2018 na nakatanggap ng KasamaKa ID Builder at Confirmation of Cover sa kanilang mobile number.

2.  Ang insurance ay mag-uumpisa sa petsa ng pagsali sa KasamaKa Program at mag-eexpire matapos ang tatlong (3) buwan.

3.  Kung sakaling mahigit sa isang (1) mobile number ang ginamit sa pagsali sa KasamaKa, hanggang isang (1) mobile number lamang ang maaaring mabigyan ng insurance cover sa loob ng tatlong buwan.

MGA BENEPISYO

Benepisyo

Halaga ng Benepisyo

Accidental Death & Disablement

Total & Permanent Disability due to Accident

P 20,000

Sub-limit of P 2,500

Burial Assistance due to Accident

P   5,000

Daily Accident Hospital Benefit

P       200/day

(Hanggang 10 araw lamang sa

loob ng isang taon)

Fire Cash Assistance

P   5,000

ELIGIBILITY

Para sa mga miyembro ng Kasama Ka Program na may edad 18 hanggang 69 taong gulang na nasa mabuting pangangatawan at nakagaganap ng pangaraw-araw na gawain sa panahon ng coverage period.

ACCIDENTAL DEATH & DISABLEMENT

Kung ang pagkapinsala o pagkamatay sanhi ng aksidente ay naganap sa loob ng 180 days mula sa araw ng pagka-aksidente, ang sumusunod na benepisyo ay ibibigay ng Insurer, Card Pioneer Microinsurance Inc.:

Pagkamatay

100%

Pagkaputol ng dalawang kamay o dalawang paa o pagkabulag ng dalawang mata

100%

Pagkaputol ng isang kamay at isang paa

100%

Pagkaputol ng isang kamay o paa at pagkabulag ng isang mata

100%

Pagkaputol ng isang kamay o isang paa

50%

Pagkabulag ng isang mata

50%

Mababayaran lamang ang Accidental Death & Disablement sa mga sumusunod na kondisyon:

1. Ang dulot ng aksidente ay hindi kabilang sa Exclusions. Basahin ang listahan at karagdagang detalye sa Exclusions o mga pangyayaring hindi sinasakop

2. Permanente at tuluyang pagkaputol ng kamay o mga kamay mula sa pulsuhan o wrist

3. Permanente at tuluyang pagkaputol ng paa o mga paa mula sa bukung-bukong o ankle

4. Permanente at tuluyang pagkabulag ng mata o pagkawala ng paningin na wala ng pag-asang makakita.

BURIAL ASSISTANCE DUE TO ACCIDENT

Sa ilalim ng benepisyong ito, makakatanggap ng P 5,000 ang Benepisyaryo kung sakaling mamatay ang Nakaseguro sanhi ng aksidente.

DAILY ACCIDENT HOSPITAL BENEFIT

Sa ilalim ng benepisyong ito, babayaran ang Nakaseguro kung siya ay na-confine sa ospital dulot ng aksidente kung saan ang pagkaka-confine ay hindi lalagpas ng 10 araw mula sa petsa ng aksidente maliban sa mga hindi sakop ng programang ito (tingnan sa listahan ng mga exclusions o mga pangyayaring di sinasakop).

Ang Nakaseguro ay mababayaran lamang kung siya ay na-admit bilang inpatient sa legal at lisensyadong ospital at sumailalim sa pagsusuri at paggagamot ng legal at kwalipikadong physician, doktor, o surgeon.

Ang Benepisyong ito ay babayaran sa Nakaseguro mula sa unang araw ng pagka-confine sa ospital dulot ng aksidente, ngunit hindi hihigit sa 10 araw sa loob ng isang taon.

MGA EXCLUSION O PANGYAYARING HINDI SAKOP NG ACCIDENTAL DEATH & DISABLEMENT

1. Sinadyang pagpinsala sa sarili, pagpapakamatay, o anumang uri ng pagtatangkang gawin ito, ginawa man ito nang nasa tama o di wastong pag-iisip.

2. Anumang diperensya sa katawan o pag-iisip, sakit, o impeksyon maliban sa impeksyon na dulot ng aksidente.

3. Murder, homicide, o assault sa Nakaseguro dahil sa sarili niyang kagagawan.

Ang Murder at Unprovoked Assault (MUA) ay sakop ng insurance, maliban lamang kung:

3.1 ito ay sariling kagagawan ng Nakaseguro

3.2 ito ay may kinalaman sa pampolitikal na gawain

3.3 ang Nakaseguro ay may ginagampanang investigative, security, o political function

3.4 ang Nakaseguro ay may katungkulan sa gobyerno na naihalal ng tao

4. Aksidente dulot ng epekto ng alak, ipinagbabawal na gamot, o anumang hindi iniresetang gamot sa Nakaseguro.

5. Anumang paglabag o tangkang paglabag sa batas o pagtutol sa pag-aresto ng Nakaseguro. Itinuturing na paglabag sa batas ang pagmamaneho nang walang lisensya, nang walang dalang lisensya, expired o pasong lisensya, pagmamaneho nang may student permit ngunit walang kasama na may propesyonal na lisensya, pagmamaneho nang nasa ilalim ng impluwensya ng alak o ipinagbabawal na gamot.

6. Aksidente habang gumaganap ng tungkulin bilang bumbero, pulis, militar, tanod, security guard, o anumang klase ng security service.

7. Aksidente habang kasali sa anumang peligrosong sports o libangan katulad ng pangangarera, glider flying, paglalayag, o anumang libangan na maituturing na mapanganib.

8. Cosmetic o plastic surgery, anumang uri ng dental work, paggagamot o pagopera, pagsusuri ng mata o tenga, maliban sa kung ito ay kinakailangan para sa pagsasaayos ng pinsala sa Nakaseguro dulot ng aksidente.

9. Lason, gas, o fumes na kusang ginamit ng Nakaseguro, o anumang nuclear reaction, nuclear radiation o radioactive contamination, at chemical o biological contamination.

10. Giyera, pananakop, kilos ng dayuhang kaaway, kaguluhan o mala-giyerang kaganapan (may deklarasyon man ng giyera o wala), digmaang sibil, pag-aalsa, paghihimagsik, rebolusyon, insureksyon, militar o naagaw na kapangyarihan, kaguluhang sibil na halos katumbas ng pag-aalsa ng masa, gawa ng terorismo o anumang kilos na ginampanan sa pagkontrol, pagpigil o anumang hakbang na may kaugnayan sa terorismo.

FIRE CASH ASSISTANCE

Sa ilalim ng benepisyong ito, kung nasira ang bahay na kasalukuyang tinitirhan, mababayaran ang Nakaseguro ayon sa porsiyento ng pagkasira na hindi hihigit sa P 5,000 kung ang sanhi ay sunog.

Ang lugar ng tirahan ay dapat nasa Pilipinas lamang.

MGA EXCLUSIONS O PANGYAYARING HINDI SAKOP PARA SA SUNOG (FIRE CASH ASSISTANCE)

Pagkawala o pinsala na nangyari sa pamamagitan ng, o bunga ng mga sumusunod, direkta o hindi man direkta:

1.  Arson o panununog;

2. Digmaan, pagsalakay, pag-aalsa, kaguluhan, rebelyon, rebolusyon, militar o pagkamkam ng kapangyarihan;

3. Ionizing radiation o kontaminasyon dulot ng radioactivity mula sa anumang nuclear fuel or nuclear waste;

4. Pagsunog ng ari-arian sa utos ng anumang pampublikong awtoridad.

PROSESO NG CLAIM

Ang maaaring mag-claim at tumanggap ng benepisyo ay ang Nakaseguro, kung buhay ito, o ang kwalipikadong Benepisyaryo, kung sakaling mamatay ang Nakaseguro.

Kung sakaling may claim, pumunta sa pinakamalapit na branch ng Pioneer o tumawag o magtext sa numerong +63999 9932161.

Mga dokumentong kailangang ipasa kung sakaling may claim:

 

Para sa katanungan, tumawag o magtext sa Pioneer (+63999 9932161) mula Lunes hanggang Biyernes, 8:30 AM - 5:30 PM.

Pioneer Data Privacy | Website Terms and Conditions | Copyright 2014. Pioneer Insurance. All Rights Reserved.