Offers bite-sized insurance products that provide both life and property protection to an individual and his family at minimal cost.  

  • Sagip Plan: Ang Sagip Plan ay programang handog ng CARD Pioneer Microinsurance Inc. na naglalayong makapagbigay seguro sa masang Pilipino mula sa pagkamatay dulot ng aksidente. Magbibigay tulong pinansyal din ito sa pagpapalibing sa nakaseguro at kapamilya nito. Nakaseguro rin ang mga ari-arian mula sa mga di-inaasahang pangyayari tulad ng sunog, baha/bagyo, at lindol.

CONTACT US

Please select the product you wish to inquire if applicable. Hold CTRL (for Windows) or Command (for Mac) to select multiple items.

Subscribe to RSS - Microinsurance
Pioneer Data Privacy | Website Terms and Conditions | Copyright 2014. Pioneer Insurance. All Rights Reserved.